Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Scrollmate en de Opdrachtgever waarop Scrollmate deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn afgeweken.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van Scrollmate in het kader van ingeschakelde derden.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Scrollmate en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven in de offerte. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

2.2 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Scrollmate opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Scrollmate haar aanbieding baseert.

2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4 Scrollmate kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien er sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Scrollmate niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 3 Feedback

3.1 De offerte heeft betrekking op een aantal feedback gesprekken gedurende de fasen. Indien een wijziging noodzakelijk en/ of wenselijk is door de Opdrachtgever kan dit tijdens het feedback gesprek toegepast worden. Nadat een fase is afgesloten zijn wijzigingen en herzieningen niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart tegen het uurtarief (49,- excl. BTW) in rekening worden gebracht.  

 

Artikel 4 Duur van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen Scrollmate en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst en levering

5.1 Scrollmate zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.

5.2 Scrollmate is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren althans derden bij de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.3 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Scrollmate derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Scrollmate dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.4 Scrollmate is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.5 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Scrollmate de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.6 Na goedkeuring van een fase kan deze niet meer herzien worden. Indien Opdrachtgever tevergeefs een wijziging wil toepassen zullen hier extra kosten aan verbonden worden.

 

Artikel 6 Verplichtingen Opdrachtgever

6.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Scrollmate aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, binnen 30 dagen aan Scrollmate moet worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet binnen de gestelde termijn aan Scrollmate zijn verstrekt, heeft Scrollmate het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of het volledig overeengekomen bedrag te factureren aan de Opdrachtgever en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.2 De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Scrollmate ter beschikking heeft gesteld.

6.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Scrollmate gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Scrollmate daardoor direct of indirect ontstaan. Scrollmate is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Scrollmate is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

6.4 Indien door Scrollmate of door Scrollmate ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 7 Wijzigingen van de opdracht

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Scrollmate zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

7.2 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Scrollmate gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Scrollmate bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Scrollmate op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

7.3 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Scrollmate een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 

Artikel 8 Prijzen

8.1 Indien Scrollmate met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Scrollmate niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

8.2 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Scrollmate alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren;

indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Scrollmate rustende verplichting ingevolge de wet;

indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 9 Betaling

9.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Scrollmate aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Scrollmate is aangegeven.

9.2 Scrollmate is gerechtigd om periodiek te factureren.

9.3 Scrollmate heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Scrollmate kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Scrollmate kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

9.4 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Indien de Opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Scrollmate de vordering uit handen geven, in welk geval de Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

9.5 Aanmerkingen of klachten over verzonden facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de betreffende factuur schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt bij gebreke waarvan zij gelden als geaccepteerd. Dergelijke klachten schorten de verplichting tot betaling niet op.

 

Artikel 10 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

10.1 Scrollmate is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Scrollmate ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Scrollmate kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

10.2 Voorts is Scrollmate bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Scrollmate kan worden gevergd.

10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Scrollmate op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Scrollmate de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

10.4 Indien Scrollmate tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

10.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Scrollmate gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

10.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Scrollmate gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

10.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Scrollmate, zal Scrollmate in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Scrollmate extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Scrollmate anders aangeeft.

10.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Scrollmate vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

10.9 De vorderingen van Scrollmate op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

10.10 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 11 Overmacht

11.1 Scrollmate is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Scrollmate geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Scrollmate niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Scrollmate of van derden daaronder begrepen. Scrollmate heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Scrollmate zijn verbintenis had moeten nakomen.

11.3 Scrollmate kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Wanneer de overmacht situatie aan de zijde van Scrollmate langer dan 3 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.

11.4 Voor zover Scrollmate ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Scrollmate gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

 

Artikel 12 Intellectuele eigendom

12.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom berust bij Scrollmate dan wel bij haar licentiegevers.

12.2 Wanneer Opdrachtgever deugdelijk alle verplichtingen uit de gesloten overeenkomst is nagekomen, verkrijgt hij een licentie tot het gebruik van de website. De Opdrachtgever ontvangt alleen het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare gebruiksrecht van de website.

12.3 Scrollmate is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk en kennis te gebruiken voor eigen doeleinden, voor zover hierbij geen strikte vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

12.4 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Scrollmate veranderingen in de voorlopige of definitieve zaken aan te brengen. Scrollmate kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd is met de redelijkheid. De Opdrachtgever dient als eerste Scrollmate in gelegenheid te moeten brengen voor het uitvoeren van wijzigingen.

12.5 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

12.6 Het is Scrollmate toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud en vrijwaring

13.1 Alle door Scrollmate in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Scrollmate.

13.2 Het door Scrollmate geleverde, dat onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht, gesublicentieerd en als betaalmiddel worden gebruikt. Er mogen geen beperkte rechten verleent worden of ter beschikking stellen aan derden.

13.3 Het verhuizen van een website die gehost wordt door Scrollmate naar een andere partij is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming is gegeven door Scrollmate.

13.4 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Scrollmate veilig te stellen.

13.5 De Opdrachtgever garandeert dat aan Scrollmate verstrekte informatie en/of gegevens geen inbreuk maken op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden. Indien de inhoud van de website(s) inbreuk maakt op een van de bovengenoemde, dan geschiedt dat onder de volledig eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.

13.6 De Opdrachtgever vrijwaart Scrollmate voor elke aanspraak ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

13.7 Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Scrollmate ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Scrollmate gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Scrollmate bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

13.8 Voor het geval Scrollmate zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Scrollmate en door Scrollmate aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Scrollmate zich bevinden en deze terug te nemen.

 

Artikel 14 Garanties

14.1 De door Scrollmate te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Scrollmate kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

14.2 Scrollmate zal zich naar beste vermogen inspannen fouten in het geleverde binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van een maand na aflevering zijn gemeld, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.

14.3 Indien de door Scrollmate verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

14.4 De garantie verplichting vervalt indien:

14.4.1 Een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van opdrachtgever.
14.4.2 Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Scrollmate wijzigingen in de website aanbrengt of doet aanbrengen
14.4.3 Het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden die niet toe te rekenen zijn aan Scrollmate.

14.5 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

 

Artikel 15 Klachten en verjaring

15.1 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

15.2 Eventuele zichtbare gebreken dienen door de Opdrachtgever direct en uiterlijk binnen 14 dagen na de (op)levering aan Scrollmate kenbaar te worden gemaakt.

15.3 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

15.4 Na het indienen van de klacht dient Opdrachtgever Scrollmate de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en in de gelegenheid te brengen om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

15.5 Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van hetgeen waartoe hij Scrollmate opdracht gegeven heeft.

15.6 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Scrollmate de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Scrollmate, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Scrollmate te retourneren en de eigendom daarover aan Scrollmate te verschaffen, tenzij Scrollmate anders aangeeft.

15.7 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Scrollmate daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

15.8 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Scrollmate en de door Scrollmate bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, een jaar.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1 Indien Scrollmate aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

16.2 Scrollmate is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Scrollmate is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

16.3 In geen geval is Scrollmate aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de Opdrachtgever het geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.

16.4 Indien de Opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Scrollmate geleverde, sluit Scrollmate iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg) schade.

16.5 Scrollmate is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, daaronder wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Scrollmate aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Scrollmate toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Scrollmate is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.6 Indien Scrollmate aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Scrollmate beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Scrollmate is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

16.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Scrollmate of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

17.2 Enige geschillen die tussen Scrollmate en Opdrachtgever ontstaat in het kader van of in verband met deze overeenkomst zullen uitsluiten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Scrollmate, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

17.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 18 Slotbepaling

18.1 Van toepassing is steeds de laatst zichtbare versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Scrollmate.

18.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.